IMG_3950

משלחת נשים “מבשלות ומשוחחות” של התנועה יוצאות לארצות הברית

בעוד מספר ימים תצאנה ארבע נשים, מקבוצת הנשים שלנו באזור גלבוע –עפולה, במסגרת “שותפות יחד”
להיפגש ולספר על החיים המשותפים שבין הערבים והיהודים כאן באזור, ועל פעילות התנועה לקידום הנושא.
נצפה לחוויות, סיפורים ותמונות עם חזרתן.

בחודש מאי תצא משלחת של “מצלמים יחד” להציג תמונות מהמפגשים שלהם, וביניהן תמונות וסיפורים על
ה”חיים המשותפים”. תודה ל”שותפות יחד”, על שבחרו בנו להציג פן פחות מוכר של החיים המשותפים בישראל.
אנו מצפים לפניות נוספות של “שותפות יחד” באזורים אחרים בהם אנו פועלים לשיתופי פעולה הדדים.